Opći uvjeti poslovanja Aspar-Rigging d.o.o.

1. Uvodne odredbe

Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) ASPAR-RIGGING d.o.o. (dalje u tekstu: ASPAR-RIGGING) sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji/Ugovora o pružanju usluga koje ASPAR-RIGGING d.o.o. sklapa s Kupcima.

2. Značenje pojmova

„Kupac“ - pravna ili fizička osoba koja sklopi Ugovor s ASPAR-RIGGINGOM prema pravilima ovih Općih uvjeta kojim Ugovorom naručuje proizvod/uslugu od ASPAR-RIGGINGA.

„Uvjeti“ - uobičajeni uvjeti poslovanja definirani ovim dokumentom (osim ako prilike ne zahtijevaju drugačije), a koji uključuju i bilo kakve posebne pogodbe ugovorene u pisanom obliku između Kupca i ASPAR-RIGGINGA, a u slučaju neslaganja Općih uvjeta i posebnih pogodbi između Kupca i ASPAR-RIGGINGA prednost će imati posebne pogodbe ugovorene među strankama.

„Ugovor“ - Ugovor o kupoprodaji proizvoda/Ugovor o pružanju usluga.

„Proizvodi” - proizvodi i usluge (uključujući i ugradnju proizvoda) specificirani Ugovorom o kupoprodaji sklopljenim između Kupca i ASPAR-RIGGINGA.

3. Uvjeti poslovanja

3.1. Opći uvjeti i posebne pogodbe ugovorene među strankama sastavni su dio Ugovora sklopljenih između Kupca i ASPAR-RIGGINGA, ali sve navedeno neće utjecati na prava Kupca zajamčena važećim zakonima.

3.2. Sve narudžbe, kao i izmjene narudžbi, bit će učinjene prvenstveno u pisanom obliku, s time da je narudžbu i izmjenu narudžbe moguće učiniti i u usmenom obliku, pri čemu će se Ugovor smatrati sklopljenim tek nakon što ASPAR-RIGGING pisanim ili izričitim usmenim putem potvrdi prihvat narudžbe Kupca ili isporuči naručeni proizvod, odnosno pruži naručenu uslugu.

3.3. Za sve buduće odnose i pravne poslove među strankama, ovi Opći uvjeti zamjenjuju sve dosadašnje uvjete utvrđene pisanim ili usmenim putem između ugovornih strana u pogledu narudžbi i isporuka proizvoda i/ili usluga Kupcu.

4. Ponude

4.1. Pisane ponude ASPAR-RIGGINGA vrijede 30 dana od dana davanja ponude, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Ako Kupac ne prihvati ponudu unutar gore navedenog roka, ponuda prestaje važiti.

4.2. Prihvat se može povući samo ako ponuditelj primi izjavu o povlačenju prije izjave o prihvatu ili istodobno s njom.

5. Cijene

5.1. Cijenom proizvoda i/ili usluga smatra se cijena istaknuta u ponudi i/ili Ugovoru o kupoprodaji, odnosno Ugovoru o pružanju usluga, koje će ASPAR-RIGGING ponuditi Kupcu.

5.2. Sve cijene proizvoda i/ili usluga istaknute su bez PDV-a u hrvatskim kunama ili u drugoj stranoj valuti s naznakom kunske protuvrijednosti te isključuju troškove pakiranja, osiguranja, prijevoza i transporta proizvoda i/ili usluga koji se isporučuju, odnosno navedeni dodatni troškovi će se posebno obračunati, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno.

5.3.ASPAR-RIGGING može periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje biti će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količine proizvoda, visina popusta i sl. Nakon proteka akcijske prodaje ASPAR-RIGGING neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

6. Cijene

6.1. Nijedna narudžba Kupca neće se smatrati potvrđenom od ASPAR-RIGGINGA dok je ASPAR-RIGGING ne potvrdi pisanim putem ili izričitim usmenim putem.

6.2. Količina, kvaliteta, opis, cijena, kao i specifikacije ili referentni broj proizvoda i/ili usluga bit će specificirani u Ugovoru o kupoprodaji/Ugovoru o pružanju usluga ASPAR-RIGGINGA.

U slučaju pojavljivanja naknadne potrebe za izmjenama količine, kvalitete, opisa, cijene, kao i specifikacije ili referentnog broja proizvoda i/ili usluga u odnosu na već sklopljeni Ugovor o kupoprodaji/Ugovor o pružanju usluga, ASPAR-RIGGING se obvezuje bez odgađanja o takvoj potrebi obavijestiti Kupca te će se u odnosu na takve naknadne izmjene (naknadno ugovorene proizvode/usluge) sklopiti novi Ugovor o kupoprodaji/Ugovor o pružanju usluga.

6.3.Ako ASPAR-RIGGING mora prema uputama Kupca proizvesti ili obraditi specificirani proizvod, Kupac je obvezan ASPAR-RIGGINGU nadoknaditi nastalu štetu s tim u vezi, gubitke, izdatke ili troškove. Također, Kupac je dužan nadoknaditi svaku štetu, gubitke, izdatke ili troškove koje ASPAR-RIGGING plati ili pristane platiti u slučaju tužbe zbog povrede patenata, autorskih prava, dizajna, žiga, industrijskog i/ili intelektualnog prava vlasništva trećih osoba, a koje je nastalo kao rezultat poštivanja upute Kupca, osim u slučaju štete prouzročene trećim osobama namjerom/krajnjom nepažnjom ASPAR-RIGGINGA.

6.4.ASPAR-RIGGING zadržava pravo na eventualne izmjene i/ili prepravke proizvoda koje izmjene i/ili prepravke podliježu bilo kakvim sigurnosnim, zakonskim ili drugim važećim propisima.

6.5.Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ASPAR-RIGGINGA ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od Kupca, a koja nije prijevoznik, proizvod koja čini predmet Ugovora predana u posjed o čemu je dužan obavijestiti ASPAR-RIGGING putem obrasca za jednostrani raskid Ugovora. U slučaju da Kupac otkaže narudžbu koju je ASPAR-RIGGING prethodno prihvatio izvan navedenog roka, Kupac je dužan u cijelosti nadoknaditi ASPAR-RIGGINGU štetu (uključujući i izmaklu dobit), troškove (uključujući troškove utrošenog rada i materijala), naknade i izdatke prouzročene otkazom narudžbe.

6.6.Bez obzira na to je li proizvod bio prikazan Kupcu, nijedan Ugovor o kupoprodaji ne predstavlja prodaju po uzorku ili modelu.

7. Cijene

7.1. Nakon potvrde narudžbe Kupac plaća predujam za isporuku proizvoda/usluge u iznosu od 70 % ponuđene cijene, dok se preostali iznos cijene plaća neposredno prije konačne isporuke robe/usluge, osim ako nije drukčije ugovoreno Ugovorom.

7.2. ASPAR-RIGGING zadržava pravo odgode početka započinjanja s izradom proizvoda/obavljanjem usluga ugovorenih Ugovorom o kupoprodaji/pružanju usluga dok na računu društva ne zaprimi iznos ugovorenog predujma.

7.3. Kupac se obvezuje uplatiti cijenu proizvoda i/ili usluga u hrvatskim kunama ili u stranoj valuti, bez ikakvih umanjenja ili prebijanja, a unutar ugovorenog roka, bez obzira je li proizvod isporučen Kupcu i je li vlasništvo proizvoda preneseno na Kupca. U svim drugim slučajevima Kupac se obvezuje platiti cijenu robe kako je naznačeno u Ugovoru, a ASPAR-RIGGING zadržava pravo uskratiti isporuku robe dok ne zaprimi ugovorena sredstva na račun društva. Tijekom takve uskrate isporuke robe prouzročene krivnjom Kupca ASPAR-RIGGING zadržava pravo naplate troškova skladištenja predmetne robe u skladu s važećim Cjenikom.

7.4. Kupac se obvezuje naručene proizvode i usluge platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

  • Plaćanje pouzećem (po primitku pošiljke) u slučaju isporuke robe/usluge na teritoriju Republike Hrvatske - omogućuje kupcu da iznos narudžbe plati dostavljaču prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini odnosno iznos nije moguće platiti kreditnom karticom.
  • uplatom na račun – Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl.

7.5. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, ASPAR-RIGGING zadržava pravo obračunati Kupcu zakonske zatezne kamate prema stopi propisanoj Zakonom o obveznim odnosima, bez obzira je li pretrpio kakvu štetu prouzročenu Kupčevim zakašnjenjem.

8. Stavljanje na raspolaganje odgovarajućih podataka

8.1. Kupac je dužan ASPAR-RIGGINGU dati točne detalje svake narudžbe (uključujući svaku primjenjivu specifikaciju ili referentni broj), kao i sve potrebne informacije koje se odnose na proizvode i/ili usluge unutar roka koji će ASPAR-RIGGINGU omogućiti da ugovornu obvezu ispuni na ugovoreni način i u ugovorenom roku.

8.2. Svako Kupčevo kašnjenje u pravovremenom pružanju informacija, a koje za posljedicu ima kašnjenje s isporukom ASPAR-RIGGINGA, predstavlja isključivu odgovornost Kupca te za isto ASPAR-RIGGING ne snosi odgovornost.

8.3. ASPAR-RIGGING ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog pogrešaka u dizajnu koje učini Kupac niti je odgovoran za štetu nastalu uslijed nefunkcionalnog i nekvalitetnog materijala i proizvoda koje mu isporuči Kupac nakon što ga je na odgovarajući način upozorio na takve nedostatke.

9. Isporuka

9.1.ASPAR-RIGGING se obvezuje isporučiti proizvod u ugovorenom vremenu, a ako ono nije određeno, onda za vrijeme koje je razumno potrebno za takve poslove.

9.2.Isporuka proizvoda u ugovorenom roku ne smatra se bitnim sastojkom Ugovora o kupoprodaji/Ugovora o pružanju usluga, već se takav rok smatra okvirnim rokom. Svakim pojedinim Ugovorom o kupoprodaji/Ugovorom o pružanju usluga definirat će se okvirni rok isporuke proizvoda.

9.3.ASPAR-RIGGING se obvezuje poduzeti sve da isporuku proizvoda i/ili usluga obavi pravovremeno te se obvezuje postupati s pažnjom dobrog stručnjaka. Ako Ugovorom nije specificiran rok isporuke, Kupac se obvezuje prihvatiti proizvode i/ili usluge u trenutku kada budu spremni za isporuku od ASPAR-RIGGINGA.

9.4.U vrijeme isporuke proizvoda ne uračunavaju se državni praznici, blagdani, nedjelje, ostali neradni dani te dani kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika ASPAR-RIGGINGA i/ili njihovih dobavljača.

9.5.Ako nakon isporuke Kupac ne preuzme ili odbije preuzeti robu u posjed ili ako predaja robe nije obavljena zbog Kupčeva zakašnjenja, ista će biti pohranjena o trošku i riziku Kupca.

9.6.ASPAR-RIGGING ne odgovara za štetu koja nastane zbog kašnjenja u isporuci proizvoda Kupca u slučaju ako je do kašnjenja došlo zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja Ugovora o kupoprodaji/Ugovora o pružanju usluga, a koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

10. Jamstva

10.1.Svi proizvodi i/ili usluge obuhvaćeni ovim Općim uvjetima koje isporuči ASPAR-RIGGING sadržavaju jamstvo za ispravnost prodane stvari (izuzev materijala koje je ASPAR-RIGGINGU isporučio Kupac, kao i izuzev boja i premaza) i to u razdoblju koje je odredio proizvođač računajući od dana Kupčevog preuzimanja proizvoda, a što Kupac potvrđuje isplatom ukupne cijene. Ova garancija vrijedi pod uvjetom da Kupac koristi proizvode isporučene od ASPAR-RIGGINGA na za to propisan način. Račun je jedini dokument s kojim Kupac može ostvariti svoja prava po osnovi jamstva. Kupac je dužan čuvati račun tijekom cijelog razdoblja trajanja jamstva.

10.2.ASPAR-RIGGING ne snosi nikakvu odgovornost za eventualna potraživanja s osnove jamstva ako cijena proizvoda i/ili usluga koja su obuhvaćena takvim potraživanjem nije isplaćena u cijelosti.

10.3.ASPAR-RIGGING ne snosi nikakvu odgovornost za eventualna potraživanja s osnove jamstva ako cijena proizvoda i/ili usluga koja su obuhvaćena takvim potraživanjem nije isplaćena u cijelosti.

10.4.Kupac je o vidljivim nedostatcima dužan obavijestiti ASPAR-RIGGING u roku od 2 mjeseca od dana kad je uočio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na Kupca.

10.5.ASPAR-RIGGING ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

10.6.ASPAR-RIGGING ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke koji su se pojavili nakon isporuke robe, a koji su prouzročeni redovnim korištenjem i zamorom materijala, nestručnim i nepažljivim rukovanjem ili su nastali kao posljedica prepravaka koje su učinili Kupac ili treće osobe. ASPAR-RIGGING ne snosi nikakvu odgovornost niti za štete prouzročene gore navedenim nedostacima.

11. Rizik u slučaju Kupčeva zakašnjenja

11.1.Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na Kupca u slučaju Kupčeva zakašnjenja:

  • ako predaja stvari nije izvršena zbog Kupčeva zakašnjenja, s time da rizik prelazi na Kupca u trenutku kad je došao u zakašnjenje;
  • kad su objekt ugovora stvari određene po rodu, s time da rizik prelazi na Kupca u zakašnjenju ako je ASPAR-RIGGING izdvojio stvari očito namijenjene predaji i o tome odaslao obavijest Kupcu.
  • kad su stvari određene po rodu takve naravi da ASPAR-RIGGING ne može izdvojiti jedan njihov dio, s time da rizik prelazi na Kupca kada ASPAR-RIGGING obavi sve radnje koje su potrebne da bi Kupac mogao preuzeti stvari i o tome pošalje obavijest Kupcu.

12. Imovinska prava

12.1.ASPAR-RIGGING zadržava pravo raspolaganja robom dok ne primi uplatu Kupca u cijelosti.

12.2.Bez obzira na isporuku i prijenos rizika na Kupca, ASPAR-RIGGING zadržava pravo vlasništva nad stvarima do trenutka dok ne primi uplatu ugovorene cijene robe u punom iznosu, kao i uplatu ugovorene cijene svake druge robe prethodno ili naknadno isporučene Kupcu.

12.3.U slučaju da ASPAR-RIGGING isporuči robu Kupcu prije isplate cjelokupne cijene, Kupac se obvezuje takvu robu skladištiti i jasno označiti kao vlasništvo ASPAR-RIGGINGA sve od trenutka dok ASPAR-RIGGING ne potvrdi primitak uplate ugovorene cijene predmetne robe u cijelosti.

12.4.U slučaju kada ASPAR-RIGGING ne primi uplatu kako je navedeno u točki 12.3. ASPAR-RIGGING zadržava pravo povrata takve robe u posjed, u bilo kojem trenutku.

13. Izvanredni vanjski događaji

Kad je ispunjenje obveze ASPAR-RIGGINGA postalo nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja nastalih nakon sklapanja Ugovora, a prije dospjelosti obveze isporuke proizvoda/usluge, koji se u vrijeme sklapanja Ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ASPAR-RIGGING mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se i obveza Kupca, a ako je Kupac nešto ispunio od svoje obveze, može zahtijevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnove. ASPAR-RIGGING je dužan odmah obavijestiti Kupca o nastalim izvanrednim vanjskim događajima, inače odgovara za štetu nastalu uslijed neispunjenja svoje obveze.

14. Odgovornosti

14.1.Osim u slučaju smrti, odnosno tjelesne ozljede prouzročene neispunjenjem/zakašnjenjem u ispunjenju obveze ASPAR-RIGGINGA, odgovornost ASPAR-RIGGINGA za štetu prema Kupcu prouzročenu običnom nepažnjom ASPAR-RIGGINGA, ni u kojem slučaju ne prelazi ukupnu ugovorenu cijenu proizvoda i/ili usluga.

14.2.Kupac se obvezuje prigovore u vezi s isporučenom robom/obavljenom uslugom dostaviti ASPAR-RIGGINGU u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka robe/usluge. ASPAR-RIGGING je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore Kupca u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

14.3.Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na Kupca u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku. U slučaju kad je je prijevoznik bio izabran na prijedlog Kupca, Kupac se obvezuje svaki zahtjev u vezi s eventualnim oštećenjima prilikom transporta dostaviti prijevozniku u pisanom obliku u rokovima predviđenim Općim uvjetima poslovanja predmetnog prijevoznika. Primjedbe Kupca upisane na teretnom listu ili sličnom dokumentu prijevoznika koji prati pošiljku neće se uzimati u obzir kao pisani zahtjev.

15. Obavještavanje

Svaka obavijest koju su stranke obavezne predati ili im je dopušteno predati drugoj strani prema ovim Općim uvjetima mora biti u pisanom obliku i uručena osobno, poslana preporučenom poštom na sjedište stranke ili glavno mjesto poslovanja ako se radi o pravnoj osobi ili dostavljene e-mailom ili telefaksom uz potvrdu primitka stranke kojoj se obavijest šalje.

16. Nadležnost i mjerodavno pravo

16.1.U slučaju nesporazuma ili spora stranke će spor nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti dogovora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci, uz primjenu prava Republike Hrvatske.

16.2.Ovi Opći uvjeti i bilo koji Ugovor ili posebna pogodba sklopljeni između ASPAR-RIGGINGA i Kupca tumačit će se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

16.3.Ukoliko bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovim Općim uvjetima pokazala neka pravna praznina, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi.

16.4.Ovi Opći uvjeti sastavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju proturječnosti između hrvatske i engleske verzije ovih Općih uvjeta, mjerodavna će biti verzija na hrvatskom jeziku.

17. Stupanje na snagu

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. svibnja 2018. godine.

U Rijeci 15. travnja 2018. godine

Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Trgovac, društvo ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537, objavljuje predmetnu Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu sastavljena je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14, 110/15) i Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (Narodne novine 72/14).

Kao potrošač možete, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti Ugovor, u roku od 14 dana počevši:

  • od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, u slučaju sklapanja Ugovora o kupoprodaji;
  • od dana sklapanja Ugovora, u slučaju sklapanja Ugovora o pružanju usluga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, kao potrošač morate obavijestiti društvo ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537, o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrazac za jednostrani raskid ugovora, objavljen uz ovu obavijest.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, društvo ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537, vratit će Vam primljeni novac, uključujući i troškove isporuke i to bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je ponudilo društvo ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537. U slučaju da Vi kao potrošač koristite svoje pravo na jednostrani raskid, nećete snositi s tim u vezi nastale troškove, osim izravne troškove povrata robe te umanjenja vrijednosti robe. Povrat novca bit će učinjen na isti način na koji je isti uplaćen. Povrat novca društvo ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537, može učiniti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što dostavite dokaz da ste robu poslali nazad.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, robu je potrebno vratiti društvu ASPAR-RIGGING d.o.o., Rijeka 51000, Kalina 4, OIB: 88384451537, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste uputili svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Vi ste kao potrošač dužni snositi izravne troškove povrata robe.

Vi ste kao potrošač odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti i poslati nam poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Kontaktirajte nas

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.