Politika privatnosti

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Društvo, ASPAR-RIGGING d.o.o., Kalina 4, 51000 Rijeka, OIB: 88384451537 (dalje u tekstu: Voditelj obrade) prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati ispitanicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima.

Voditelj obrade će obrađivati Vaše osobne podatke u skladu sa Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i nacionalnih zakonodavstava koji proizlazi iz navedene Uredbe, s primjenom odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera za protekciju osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, upotrebe, otkivanja, gubitka ili uništavanja.

Opće informacije

Voditelj obrade se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ovom Izjavom Voditelj obrade opisuje koje podatke prikuplja, kako ih procesuira, u koju svrhu ih koristi, kao i koja su vaša prava u vezi obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga Voditelj obrade ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s njim. S tim osobnim informacijama Voditelj obrade postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu.

Prikupljene podatke Voditelj obrade čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Društvo prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama i/ili primateljima istih bez dozvole korisnika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza Voditelja obrade, u slučajevima obavljanja vlastite djelatnosti, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je korisnik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte Voditelja obrade kao osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte aspar-rigging@aspar-rigging.hr ili poštom na adresu 1: ASPAR-RIGGING d.o.o., Kalina 4, 51000 Rijeka.

Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti ispitanici će biti direktno obaviješteni.

Izvor osobnih podataka

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u pravilu od ispitanika. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od trećih strana s kojima je ispitanik u određenoj vezi, npr. kada je riječ o pravnim društvima ili skiperima koji traže ponude za vlasnike brodova.

Prosljeđivanje Vaših podatke

Voditelj obrade se obvezuje čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada je to nužno u svrhu izvršavanja vlastite djelatnosti, legitimnog interesa ili na temelju Vaše privole:

  • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
  • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojih je ispitanik stranka
  • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade
  • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
  • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
  • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane , osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Voditelj obrade će vaše osobne podatke čuvati do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ovisi i o zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

Vaša prava

Pravo na pristup: svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.

Pravo na ispravak: ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-mail adrese: aspar-rigginr@ri-t.com.hr ili poštom na adresu ASPAR-RIGGING d.o.o., Kalina 4, 51000 Rijeka.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
  • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva;
  • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka: od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

Pravo na prigovor: u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;

Pravo na pritužbu: ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise u svezi osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU.

Pravo na povlačenje privole: kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Voditelj obrade može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se pisanim zahtjevom na; aspar-rigging@ri-t.com.hr ili na adresi ASPAR-RIGGING d.o.o., Kalina 4, 51000 Rijeka.

Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere. Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Ukoliko povučete dani pristanak, više nećemo koristiti vaše podatke za navedenu svrhu. Ukoliko želite dati svoj pristanak, također možete ponovno to učiniti.

Kontaktirajte nas

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.